เเวดวงธุรกิจ

ศาลตัดสินให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตับ แบรนด์ ลิฟพลัส (Livplus) ชนะคดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตับ แบรนด์ เบต้า ลีฟ (Betaliv) ฐานละเมิดลิขสิทธิ์

               ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ตัดสินให้ บริษัท ลิฟพลัส เฮลท์ โซลูชั่น จำกัด (โจทก์) โดย น.ส.ตรีจุฑา สรวงท่าไม้ แบรนด์อาหารเสริมบำรุงตับ ลิฟพลัส ‘Livplus” ชนะคดีฟ้องร้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท โฮปฟูล จำกัด (จำเลยที่ 1) โดยนายอรรคพล หยกยิ่งยง (จำเลยที่ 2) แบรนด์อาหารเสริมบำรุงตับ เบต้า ลีฟ “Betaliv” ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสั่งให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์รวมให้กับโจทก์ มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท และมีโทษทางอาญาปรับจำเลย ทั้งสองรวม มุลค่ากว่า 4,000,000 บาท และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรวมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ อีกมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท

               เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 บริษัท ลิฟพลัส เฮลท์ โซลูชั่น จำกัด (โจทก์ที่ 1) โดย คุณตรีจุฑา สรวงท่าไม้ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมบำรุงตับลิฟพลัส Livplus เข้ายื่นฟ้องร้อง บริษัท โฮปฟูล จำกัด (จำเลยที่ 1) และนายอรรคพล หยกยิ่งยง (จำเลยที่2) เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมบำรุงตับเบต้า ลีฟ Betaliv ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

               โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ 632/2566 จากการพิเคราะห์คำเบิกและพยานหลักฐานเห็นว่า รูปภาพและข้อความเป็นงานนิพนธ์และงานศิลปกรรมอันมีโจทก์ที่ 1 โดย บริษัท ลิฟพลัส เฮลท์ โซลูชั่น จำกัด (แบรนด์ลิฟพลัส Livplus) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชิ้นงานตามฟ้อง การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันทำซ้ำ ดัดแปลง งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 จึงถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ที่ 1 เป็นการทำซ้ำและเผยแพร่ต่อสาธารณชนใน Facebook, Line Official Account และ Website ของจำเลยที่ 1 เป็นการโฆษณาขายสินค้าอาหารเสริม BETA LIV ซึ่งจำเลยทั้งสอง ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 รวม 21 ครั้ง

               ซึ่ง นายอรรคพล หยกยิ่งยง (จำเลยที่2) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำของจำเลยที่ 1 จึงถือว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 (แบรนด์เบต้า ลีฟ Betaliv) กระทำละเมิดลิขสิทธิ์ โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 2 ต้องรับโทษของจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 74 ตามพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของจำเลยทั้งสอง เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการการค้าอาหารเสริมประเภทเดียวกับโจทก์ จึงทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ และเป็นการกระทำที่แสวงหาประโยชน์โดยทุจริต

               ศาลฯ เห็นควรให้จำเลยทั้งสอง ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 500,000บาท และเนื่องจากจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์จงใจหรือมีเจตนาในการกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงกำหนดค่าเสียหายเพิ่มขึ้นสองเท่าของค่าเสียหาย 500,000 บาท ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 64 วรรคสอง เป็นค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองต้องชดใช้แก่โจทก์ เป็นจำนวน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

               ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาล พิพากษาว่า บริษัท โฮปฟูล จำกัด (จำเลยที่ 1) และนายอรรคพล หยกยิ่งยง (จำเลยที่ 2) แบรนด์เบต้า ลีฟ Betaliv มีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 69 วรรคสอง ประกอบมาตรา 27(1) และ (2) การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ลงโทษปรับกระทงละ 100,000 บาท รวม 21 กระทง รวมปรับจำเลยทั้งสองคนคนละ 2,100,000 บาท ให้จำเลยทั้งสองระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ โจทก์ที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *